Regulamin

Regulamin korzystania z domku Chata pod górką/ Chata pod skocznią:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 500zł zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) lub e-mail należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o której mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

3. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca wpłaca na konto przed przyjazdem do dnia……………... lub gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

6. Zadatek w wysokości 500 żł jest zwracany do 48 godzin na rachunek bankowy z którego został wysłany po bezusterkowym odbiorze domku.

7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

11. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

12. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Wynajmujący/właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

13. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

14. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

15. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

16. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

17. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

18. W DOMKU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

19. Korzystanie z kominka po zgłoszeniu właścicielowi, który zabezpiecza w opał za dodatkową opłatą.

20. Najemca informuje właściciela na 2 godz. przed wyjazdem.

21. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

22. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia NAJEMCY pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

23. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji lub ochrony obiektu Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

24. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

25. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

26. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.

27. Właściciel ma dostęp do terenu w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu wynajmujących.

28. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu a także spowodowanymi warunkami atmosferycznymi.

29. Zwierzęta akceptowane tylko za zgodą właściciela obiektu, ich przebywanie bez zezwolenia w domku grozi karą umowną 500zł pln.

30. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela

31. Obiekt monitorowany i chroniony przez agencję ochroy mondial pol.

32. Zakaz palenia grila na tarasie tylko w miejscach wyznaczonych

33. OBIEKT CHRONIONY AGENCJĄ OCHRONY MONDIAL POL USTROŃ INTERWENCJA PATROLU W WYPADKU NARUSZANIA PORZĄDKU I ZŁAMANIA REGULAMINU – KOSZT JEDNORAZOWEJ INTERWENCJI 200ZŁ 1. Zakaz organizowania wieczorów kawalerskich oraz panieńskich na terenie obiektu bez wcześniejszego uzgodnienia. W razie nie poinformowania kara grzywny 5000 tyś zł (pięć tysięcy polskich złotych).

 

DRUKUJ